ԲՐԵՍՏ-ԼԻՏՈՎՍԿԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ

Կան պատմական իրադարձություններ, որոնց հայությունն անմիջական մասնակցություն չի ունեցել, սակայն դրանք ոչ անմիջականորեն, բայց էապես ազդել են հայ ժողովրդի ճակատագրի վրա: Նման իրադարձությունների շարքը կարելի է դասել 1918 թվականի մարտի 3-ին կնքված Բրեստ-Լիտովսկի բազմակողմ հաշտության պայմանագիրը: Այդ պայմանագիրը կնքվեց Խորհրդային Ռուսաստանի, Օսմանյան կայսրության, Գերմանական կայսրության, Ավստրո-Հունգարիայի, Բուլղարիայի թագավորության միջև: Պայմանագիրը կնքվել է իրավահավասար հինգ լեզուներով՝ […]

Читать далее ԲՐԵՍՏ-ԼԻՏՈՎՍԿԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ

ՓԵՏՐՎԱՐՅԱՆ ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

Փետրվարյան հեղափոխություն (նաև` Փետրվարյան բուրժադեմոկրատական հեղափոխություն), ռուսական ինքնակալության տապալմանը և Ռուսաստանի ողջ գործադիր-կարգադրիչ և օրենսդիր իշխանությունները իր մեջ կենտրոնացնող` Ժամանակավոր կառավարության ստեղծմանն հանգեցրած` պետրոգրադցի բանվորների և կայազորայինների զանգվածային հակակառավարական երթեր։ Հեղափոխության իրադարձությունները ընդգրկում էին 1917 թվականի փետրվարի վերջից- մարտի սկիզբը (Հուլյան տոմարով) հարող ժամանակահատվածը։   Նախապատմություն[խմբագրել  Փետրվարյան հեղափոխությանը նախորդել է Ռուսաստանում 1905–07 հեղափոխությունը, սակայն Ռուսական կայսրության վարչապետ Պյոտր Ստոլիպինի մշակած Գյուղատնտեսական ռեֆորմը թույլ տվեց առժամանակ մարել ժողովրդի անհանգստությունը […]

Читать далее ՓԵՏՐՎԱՐՅԱՆ ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

1. Շարքի բառերը գրիր միասին, անջատ կամ գծիկով 1) քաջ առողջ, փութեռանդ, ասուլիս, տարեցտարի 2) քարոզարշավ, տեղից տեղ, հետ կանչել, թել ասեղ 3) տուն-տեղ, փոխզիջում, կրակմարիչ, ձայն-ծպտուն 4) ժամ-պատարագ, թոռնորդի, գլուխ հանել, ծովից ծով:    2.Կազմի’ր  բարդ և ածանցավոր  վեց  բառ     զարդ  արմատով: Զարդատուփ, արդուզարդ, զարդանկար Զարդարանք, զարդեղեն, անզարդ 3. Կազմի’ր  երկու  նախադասություն  շահ  համանունով: Նադիր Շահը գրավեց Թմուկ բերդը ի շնորհիվ իր խորամանկության: Նա չհամաձայնվեց մասնակցել այդ նախագծին, քանի որ ոչ մի շահ չուներ դրանից:    4. Կազմի’ր  վեց   բառ  —անք, -որդ, -վածք,-ոց  վերջածանցներով: Զարդարանք, աշխատանք, արտադրանք, անարգանք, հարդարանք, պճնանք: Երկրորդ, վարորդ, հետևորդ, որսորդ, հաճախորդ, բաժանորդ: Գործվածք, սանրվածք, պահվածք, խառնվածք, հյուսվածք, կոտրվածք: […]

Читать далее ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

ՀԵՔԻԱԹ ՓՈՔՐԻԿ ՊԱՆԴԱՅԻ ՄԱՍԻՆ

Բամբուկենիների մեջապրում էր պանդաներիընտանիքը՝ հայր պանդան,մայր պանդան և դուստրպանդան։ Երբեմն փոքրիկպանդան ձանձրանում էր ևշատ էր ուզում ընկերներունենալ։ Ոչ շատ հեռվում ապրում էրեղջերուների ընտանիքը՝ մայրեղջերուն, հայր եղջերուն և նրանցերկու փոքրիկները։ փոքրիկներնամբողջ օրը խաղում էինմիամյանց հետ ու վազվզումմարգագետնում։ – Եկեք ընկերներ լինենք,-առաջարկեց փոքրիկ պանդան։ – Ինչի՞ համար քեզ հետընկերանանք։ Դու մեզ նման չես,-պատասխանեց մի եղնիկը։- Դումեզ նման արագ վազել ութռչկոտել չգիտես։ Կճղակներիփոխարեն դու մագիլներ ունես։ – Դու միայն բամբուկ ուտել ուծառերի վրա մագլցել գիտես,-ասաց մյուս եղնիկը։ Եվ նրանք շտապեցին հեռանալպանդայից և խաղալ միայնմիմյանց հետ։ Տխրեց պանդան, լացեց ու գնացծնողների մոտ. – Եղնիկները չեն ուզում ինձ հետընկերանալ,- ասաց պանդան,-քանի որ ես իրենց նման չեմ։Ուրեմն ես ավելի՞ վատն եմ, քաննրանք։ – Եթե դու նրանց նման չես, դա չինշանակում, որ դու վատն ես,-պատասխանեց մայր պանդան։ – Լավ ընկեր լինելու համարպարտադիր չէ իմանալ այն, ինչգիտեն մյուսները,- ասաց հայրպանդան։ Մի անգամ դժբախտություն տեղիունեցավ։ Եղնիկներն անտառում,իրար հետևից վազելով, ընկանորսորդների փորած փոսը։ Ինչքաննրանք փորձեցին փոսից դուրսգալ, չկարողացան։ Նույնիսկթռչկոտելը չօգնեց նրանց։ Նրանցծնողները կանգնել էին փոսիեզրին և ոչ մի բանով չէին կարողօգնել իրենց ձագուկներին։ Փոսըշատ խորն էր։ Պանդան եղնիկներին տեսավփոսի մեջ ու վազեց տուն՝օգնություն կանչելու։ – Եղնիկների հետ դժբախտությունէ պատահել։ Մենք պետք է նրանցօգնենք,- բացականչեց նա։ – Մեզամուր բամբուկի ձողեր ուլիանաներ են պետք։ Հայր պանդան բամբուկի ձողերհանեց, իսկ մայր պանդան՝ իր սուրճիրաններով ճկուն լիանաներկտրատեց։ Եվ նրանք բոլորովգնացին դեպի փոսը։ Փոքրիկ պանդան իջավ փոսի մեջև լիանաների օգնությամբեղնիկներին կապեցբամբուկներին։ Նա դահեշտությամբ արեց։ Իսկեղնիկները չէին կարող իրարկապել, քանի որ նրանքմագիլների փոխարեն կճղակներունեին։ Իսկ վերևից մեծ պանդաներն ուեղջերուները միասին սկսեցինդուրս քաշել բամբուկները, որոնցկապված էին եղնիկները։ Եվհերթով եղնիկներին դուրսբերեցին փոսից։ Եղնիկները չգիտեին՝ ինչպեսիրենց շնորհակալությունըհայտնեն պանդաներին։ Նրանքմոտեցան փոքրիկ պանդային։ – Ի՜նչ լավ է, որ դու մեզ նման չես,-ասաց եղնիկներից մեկը։ – Եվշատ լավ է, որ կճղակներիփոխարեն դու մագիլներ ունես։ – Եվ շատ լավ է, որ դուկարողանում ես ծառերի վրամագլցել, – ասաց մյուսը։   Եղնիկներն արդեն իրենք էինուզում ընկերանալ փոքրիկպանդայի հետ։ Եվ այդ օրվանիցնրանք դարձան անբաժանընկերներ։ Հետո՞ ինչ, որ պանդանչէր կարողանում արագ վազել ութռչկոտել։ Փոխարենը նա խելացիէր, բարի և ուրախ։ Իսկ եղնիկներնիրենք էլ հասկացան այն, ինչպանդային ասել էին նրածնողները. ընկերներ լինելուհամար պարտադիրչէ  միմյանց նման լինել։

Читать далее ՀԵՔԻԱԹ ՓՈՔՐԻԿ ՊԱՆԴԱՅԻ ՄԱՍԻՆ

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻՑ

1)մրգահյութից զովացուցիչ ըմպելք- օշարակ 2)մեղք գործել- մեղանչել 3)ծաղիկ աճեցնելու ծաղկաման- թաղար 4)գինի մատուցող անձ- մատրվակ 5) մեկի մոտ սովորել- աշակերտել 6)ծարավից տանջվել,տոչորվել- պապկել 7)հագուստի, գոտու ծայրերը միացնող օղկեռ- ճարմանդ 8)ամառանոց եկած անձ- հովեկ 9)մեղուների բույն- փեթակ 10)տնային բաց ոտնաման- հողաթափ 11)դաս տալ, ուսուցանոլ- դասավանդել 12)խիտ թփերով  ու ծառերով պատված տեղ- թավուտ 13)չորանալ և կծկվել- սմքել […]

Читать далее ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻՑ

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻՑ

Ընդգծված բառերը փոխարինիր տրված հոմանիշներով:  Տրված և ստացված տեքստերը համեմատի´ր (բացի բառերից՝ ի՞նչ է փոխվել): Կողք, գույն, ճամփա, գնալ, գնացող, պատել, կուզ, տափակ, ծռված, թեքել, ձանձրալի, ամպ, անտարբեր, հենց, խառնվել, սար: Ճանապարհի եզրով(ճամփի կողքով), շղթա կազմած, դանդաղ ընթանումեն(գնում են) ուղտերը: Նրանք ներկված են անապատի երանգով(գույնով), սապատները(կուզերը) մաշված են ու կախված (ծռված են))են մի կողքի: Սլացող(գնացող) ավտոմեքենաների բարձրացրած փոշին թուխպի(ամպ) նման պարուրում է (պատել)նրանց, բայց ուղտերն անվրդով շրջում(անտարբեր թեքում են)  են գլուխները:Անապատը տաղտկալի (ձանձրալի)է  ու միօրինակ, նա հեռու հորիզոնում ձուլվում է (խառնվում է)իր նման գորշ ու տաղտկալի երկնքին: […]

Читать далее ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻՑ

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻՑ

3.Նախադասությունների մեջ գտեք բառագործածության սխալները: Այդ առավոտ սուրհանդակները ավետեցին վաղուց սպասված հաղթանակի լուրը: Այդ երկուսը դեռ առավոտից էին վիճվում: Նա քայլելուց ընկավ: Քո համար նա պատրաստ է ամեն ինչի: 4.Ո՞ր բառը մյուսների հետ ընդհանուր արմատ չունի: Սկեսրայր Քաջայր Քարայր Ազնվայր Այրուձի 5.Տրված բառերում գտնել հնչյունափոխված արմատները: Գետնաքարշ-գետին գիտնական-գետ հնձվոր-հունձ խուսափել-խույս քննարկել-քնին լսափող-լիս նստարան-նիստ լրջախոհ-լուրջ  ուղեկից-ուղի շրջադարձ-շուրջ կավճոտ, սուզանավ, չվացուցակ-չու իշայծյամ,-էշ […]

Читать далее ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻՑ

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻՑ, 24.10

Կետերի փոխարեն պահանջված ձևով գրի՛ր փակագծում դրվածբառերն ու բառակապակցությունները: երգելիս ձայնը գլուխն էր գցում: (երգել — ե՞րբ) Ձիու սիրտը պայթել էր քուռակի համար վախենալուց (վախենալ — ինչի՞ց) Թեյը տանելիս թափեց: (տանել — ե՞րբ) Կենսախինդ մարդիկ վախենում են լուրջ, տխուր կամ ծանր երևալուց(լուրջ, տխուր կամ ծանր երևալ — ինչի՞ց) Ու Մոսկվա գնալուց առաջ մի երկու օրով ման է գալիս հարազատ վայրերում: (գնալ — ինչի՞ց) Մեղր […]

Читать далее ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻՑ, 24.10

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻՑ, 23.10

 1.Բացատրական բառարանների օգնությամբ գտեք հետևյալ բառերի իմաստները; Գահնամակ-հին Հայաստանի նախարարական գահերի պատվաստիճանների ցուցակ: բդեշխ-հին Հայաստանում չորս մեծ նախարարությունների պետեր սահմանագլուխների վրա: մարդպետ-արքունի պալատի ներքինապետ Հայ Արշակունիների ժամանակ,որ սովորաբարկոչվում էր Հայր մարդպետ: մարզպան-պետական բարձրագույն պաշտոնյա,որին հանձնում էին մի ծայրամասի կառավարությունը,մարզի կառավարիչ: ոստանիկ-Ոստանի քաղաքի բնակիչ: կուսակալ-նահանգի կառավարիչ: հազարապետ-հազար զինվորից բաղկացած զորական միավորի պետ , հրամանատար: սպարապետ-պետության զորքերի […]

Читать далее ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻՑ, 23.10

REPORT

I’m Hakob Hakobyan. I am a second year student at the pre-school education department of «Mkhitar Sebastatsi» educational complex. This year we have done a great deal of work from English, enriched our vocabulary and made many projects. Though we do not need English in our profession, we do not avoid running and we try […]

Читать далее REPORT